Referat frå styremøter
Vestre Slidre idrettslag
Årsmøte 12.mars 2015
Lars J Kristiansen, Hege Fosheim, Sverre Flatmo, May Britt Mo, Ingunn Rye, Gerd Nanti Vika Helle, Tina Halle,Elisabeth Husby
Saksliste :
1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

2.   Konstituering

a)Val av Leiar : Gerd Nanti Vika Helle
b)Val av Sekretær : Tina Halle
c)Val av 2 til å underskrive protokollen : Sverre Flatmo og Lars Kristiansen

3.   Årsmeling for 2014
Gjennomgang ved Gerd Nanti.
Merknad : Stor, flott og godt skrive årsmeldig!
Årsmøtet godkjenner årsmeldinga.

4.   Rekneskap og revisjonsmelding for 2014
Ingunn Rye gjekk gjennom regnskapet. Idrettslaget må sende faktura til løypelaget på etterskudd. Bra overskudd.
Årsmøtet godkjenner reknskap, budsjett og revisjonsmelding.
5.   Medlemskontigent 2016
Vart justert opp med 50 kroner. Vi lar det stå uforandra i 2016, heller jobbe for å auke medlemstalet. Einstemmig vedtatt.
6 . Budsjett 2015
Gjennomgang ved kasserar Ingunn Rye. Årsmøtet godkjente budsjettet med forbehold om at tala blir korrigert og retta opp.

7.   Handlingsplan 2015
Gjennomgang v/Gerd Nanti. Eit arbeidsdokument som endrast i løpet av året.

8.   Val
Leiar:                  Gerd Nanti Vika Helle                  2015-2016
Nestleiar:           Hege Fosheim                                 2014-2016
Kasserer:            Ingunn Rye                                        2014-2016
Styremedlem  Elisabeth Husby                              2015-2017
Styremedlem:  May-Britt G.Mo                                               2014-2016
Sekretær:           Tina Halle                                          2014-2016
Styremedlem:  Nils Erik Hilmen                                              2015-2017
Styremedlem:  Cicilie Hippe                                     2015-2017
Styremedlem:  Ida Kirkeengen                                               2015-2017
Varamedlem1:Elin Gigstad                                       2014-2016
Varamedlem2:Hilde Rogn Hamre                          2015-2017
Varamedlem3:Jarle Dalbø                                         2013-2015

Valkomite:       
Leiar:                    Mona Røtterud                                               2013-2016
Medlem:            Hilde Kristin Stavenjord              2014-2017
Medlem:            Morten Hamre                                                2015-2018

Revisor:              Kristian Kirkengen                         For 1 år
                               Gunnar Hamre                                 For 1 år Gjenvalg

Innstilling  vedteke.


9.   Inkomne forslag
 Ingen inkomne forslag


Lars Kristiansen                                                          Sverre Flatmo

Vedlegg:
Årsmelding 2014
Økonomi-oversikt
Budsjett/reknskapsoversikt
Handlingsplan VSIL 2015
Valkomiteens innstilling


 

 

HANDLINGSPLAN FOR VESTRE SLIDRE IL 2015 - forslag

HOVUDMÅL: Vestre Slidre IL skal leggje til rette for og sette igang aktivitetar som gjer folk i bygda i stand til å drive fysisk aktivitet på eige nivå i triveleg samvær med andre.
Sist endra 6.5.14
Hovud-oppgåver
Kva skal gjerast

Korleis

Av kven

Når

Budsjett

 

 

 

Samarbeid


og

samordning

1.       Bruktmarked
     på nett?
   
2.         Bestilling av nye   
        Treningsdresser3.        Klubbkontor  for
    VSIL  / SRFK


4.       MaterialforvalterSamarbeid  med frivillighets-sentralen

ArbeidsgruppeSkogen klubbhus?


HovudstyraPersoner: May Britt og Hege


Leiar i laget
+ 2-3 frivillege


Geir Helge Skattebo
Jon Terje Rying

Vår/haustHaust 2015Heile åretHeile året

Rekruttering


av trenarar

og leiarar


1.        Oppretting av utdanningskontakt-
2.       Oppretting av 2 ungdomskontakt
(- ar)


3.       Godtgjersle trenarar

Sende ut info til aktuelle deltakarar Rutiner vedr. info om kurs
Sørge for å få dekka kurs-utgifter

Delta  styremøter og komme med innspill frå ungdommsmiljøet


Drøfte i styret
Eit valgt styremedlem:
May Britt
Ingrid Ødegår og evt nokon turn trenerar?


Hovudstyret + gruppene

Når det er aktuelt


Etter behovVår  2015

Hovudstyret
+ IR dekker utgiftene

Styremøte i hovudlaget

Økonomi


1.        Badevakt

2.        Medlems- 
       kontingent3.        Trenings avgifter4.        Rekneskap og  
       Budsjett frå
       gruppene


5.        Vegrydding6.        Sponsoravtaler
   
7.        Vakt på større arrangement  som  t.d. Valdresrittet


8.        Vasetpilken?

 

 Vaktordning

Trykkast i god tid før nyttår , eller er vi over på Klub Admin?

Utsending av giroarLeverast til kasserer seinast 1 mnd før årsmøtet


Søknad til veg-kontoret


Oversikt àFornying

Medlemmer  som funksjonærar, vakter el. l for idrettslagetForeldra
Ski/turn lager liste
Hovudstyret
GruppeneKasserar  i gruppeneGruppeneRep frå grupper og styret

Turn gruppa?
Samarbeid med
andre?
Haust og vår
Desember -15SesongSå fort som muleg etter nyttår seinast 28/2

Rundt påsketider


Vår-15


2015

Digitalisert i 2015?Digitalisert i 2015

Hovud-oppgåver
Kva skal gjerast

Korleis

Av kven

Når

Budsjett

 

 

Rekruttering


Info om tilbod i VSIL
·         Meir lågterskel tilbod og open hall / basseng
Informasjon ut til medlemmene
 Felles opplevingar
Samarbeide meir med Frivillighets
sentralen i Vestre Slidre. + evnt andre  lag og foreningar


”Kva skjer i bygda
?”og/ eller Heimeside/Facebook


Halde heimeside oppgradert
Legge inn årsmelding, møteinnkalling, referat
Sportslege og sosiale samlingarSamarbeidsmøte
Sekretær  Tina Halle  i hovedstyret koordinerer og sender til:
Skole- og kultur-kontoret samt                  it- ansvarleg

 
It-ansvarleg som peikast ut av hovudstyret
Elisabeth Husby


Hovudlaget i samarbeid med Slidre/Røn


Hovudansvaret på leiar i VSIL 

4 x pr. år
Heile året på web side www.vsil.info
Facebookside:
Vestre Slidre Idrettslag

*25 aprilAnlegg

og

utstyr

1.Vedlikehald av     anlegg og utstyr


2.Gjennomgang av alle    forsikringar i VSIL

3.Slidrebrenno/ Skogen stadion4.Lysløypene på Eggeåsen         Omlegging av strømtilførsen o.l  +


Bygging av klubbhus + garasje for tråkkemaskin på Vaset
H.laget/grupper har ansvaret for innkjøpt utstyr


Lag / grupper må finne fram dei forsikringane dei sit på


Sjå på alternativ
Sende søknad om spelemidlar / nærmiljøsøknad.
Prosjektgruppe


H.lag/ gruppe  i samarbeid med materialforv-alterar

Kasserar VSIL saman med ski- og turn gruppaElisabeth Husby, leiar og tekniskStyret i ski-gruppa

Rep frå : Skigruppa
Hovudstyret
Svein Erik Ski
Vasetløypene
( lønna arbeid)


Kontinuerleg
I mål?

Følgje opp
Sendt mars 15
Huset er no ferdigstiltArrangement1.        Eggeåsrennet   


2.        Sykkelritt

3.        Vasetpilken4.        Arrangement i skibakken på Vaset


5.        Nytt Turskirenn !?

                   
Arr. skirenn på Eggeåsen

Arr. Valdresritt.             For proffar, mosjonistar og familiar.


FamiliearrangementFamiliearrangementStarte arbeidet med å dra i gang nytt turskirenn med start og mål på Vaset. ??
eller Tyin –Vaset??
eller Vaset – Lykkja? Eller ?!
Nedsette prosjektgruppe
Ta kontakt med  Vang IL og Hemsedal IL

Skigruppa
VSIL

Sykkelgruppa
 og VSIL
Turngruppa saman med ildsjeler:
Svein Erik Ski
Ole J Fauske
Roar DalenV.Slidre sparebank og VSIL


Skigruppa og VSIL ++
Ildsjeler!!!  I saman med prosjektleiar på Vaset


Februar / Mars
        J

18 juli 2015

        J

Skjærtorsdag på / ved Vasetvatnet

     J


22 mars

    J


2015
         J

Stemme på Klubben i mitt hjerte i november 2015Vestre Slidre idrettslag
Referat styremøte 13.januar 2015

Gerd Nanti Vika Helle, Hege Fosheim, May Britt Gladhaug Mo, Ingunn
Snortheimsmoen,Tina Halle, Reidar Nybakke, Camilla Bjone Hålien,
Liv S Ødegård, og Randi Røn.
Sakliste:
Sak 22 /14 Kort referat frå styremøte 13 november
Sak 23 /14 Informasjon frå 1-2-3 klubbadmin ca 1 time
Klubb admin er eit klubbverktøy for store og små klubbar. I eitt og same program
kan ein ha medlemsregister, fakturering , heimeside og booking ved
arrangementer. Programmet er tilpassa alle typer idretter. Kasserar i dei ulike laga
kan halde overstikt over medlemmar og fakturering. Trenarar har tilgang til
medlemsregister og kan sende meldingar til lag/medlemmer om treningstid, møter
osv.
Med eit slikt program kan det bli lettare å halde styr på kven som har betalt
kontingent i hovudlaget.
Pris for 5 grupper er ca 10000 pr år, då er intern support og etablering inkludert.
Usikkert om føring av lisens på turn, ski og sykkel er inkludert i programmet, dette
må sjekkast ut før vi bestemmer om dette er noko vi vil ha.
Sportsadmin er konkurrenten til 1-2-3 Klubbadmin og kan og`væra aktuell å bruke,
Gerd Nanti sjekkar om dei kan tilby noko av det same og til hvilken pris.
Sak 24 /14 Økonomi :
Vi har 3 kontoar med til saman 644 000.
Sak 25/14 Informasjon og drøfting rundt ” å takk for det” fest i mars
Dato var sett til 21/3, men det krasjar med Birken og Slarverennet som
mange kan væra bortreist på. Prøve å flytte festen til helga før, den 14/3
Det er sendt søknad om støtte til kommuna på 15000, får 10000 +
annonsering og gratis leige av kulturskulebuss dersom vi har eigen sjåfør.
Leige av hus og mat står att.
Fotballgruppa vil være med å bidra, undergruppene bestemmer sjølve kor
mykje dei vil bidra med.
Alle i bygda er velkomne uansett dugnadsinnsats i år, fjor, eller neste år.
Arbeidsgruppa kallar inn til nytt møte onsdag 21/1 kl. 1930
Eventuelt :
 Brennabu leirskule v/ Jon Oddvar Heimlid vil søke om støtte til isbane,
ombygging av klatrevegg og hinderløye og meiner søknaden vil stå
sterkare med idrettslaget bak. Isbane og hinderløype er tilgjengelig for alle i
bygda. Dei ber idrettslaget om dugnadshjelp til bygginga. Gerd Nanti tek
kontakt med Heimlid og ballen vert kasta over til trimgruppa mtp
dugnadsarbeidet.
 Giro for kontingent i hovudlaget : vart delt ut av kasseraren og alle
oppmøtte fekk ei rode kvar- frist i løpet av januar.
 Badevakter : Camilla Bjone seier på vegne av turn og skigruppa at dei
bruker mykje tid og krefter på å få folk til å stille som badevakter og ta
livredningskurs utan hell. Bassenget risikerar å bli stengt enkelte dager pga
manglande badevakt. Forslag om å lønne ein fast badevakt, denne må
være over 18 år og ha livredningskurs. Turn og skigruppa diskuterer
forslaget på sine møter neste veke.
Gerd Nanti Vika Helle Tina Halle
Leiar Sekretær
Vestre Slidre idrettslag
Referat styremøte i VSIL Onsdag 23. januar 2013 
Gerd Nanti Vika Helle, Hege Fosheim, Ingrid Øye, Gudbrand Heiene, May-Britt Mo, Elin Gigstad
Meldt fråfall: Øyvind Holden, Elisabeth Husby, Inger Strand, Camilla Bjone, Frank Mo                                                    Ikkje møtt;Marita Stenberg, Svein Erik Ski, William Holden                                                                                                                      
Sak 1/13  referatsaker:
·         Hopp : Furukollen nærmiljøanlegg nesten ferdig, mangler litt av gjerde, ta det til sommeren. Gudbrand spør Magne Moe ++

·        Stadionhus på Vaset: Fleire anbud, bygging mogeleg start vår 2013. 25000 av overskudd Valdresrittet øyremerkes formålet. Avventer overføring, står foreløpig på idrettslagetskonto. God ide å bruke dei til inventar.
·         Treningsdressar: Har bestilling på ca 10 dresser, bestiller 20 ekstra. Hege følger opp. Legg info ut på facebookgruppa til Skigruppa og Turngruppa. Ordner vestene og, dei er solgt.

·         Web side. Oppdatere med møtereferat og legge ut link på Facebooksidene til turn og ski. Oppfordrer undergruppene til å bruke sida. www.vsil.info
·         Vestre Slidre prestegard Gnr.44 Bnr.1. Opplysningsvesenets fond. Gerd Nanti er i dialog med Kenneth Monsen. Festeavgift på lysløype ute av drift. Kva gjer vi?
·         « De unges arena» - skrinlagt pga økonomi

Sak 2/13        Snowboard :
Jøran Lyngstad informerte: Registrert gruppa på nytt i Snowboardforbundet.
Ønske om støtte til å etablere snowboardpark i famileløypa i samarbeid med Vaset skiheiser. Treng støtte til lys i bakken.
Innspill på at det trengs litt meir innsats fra eier rundt å lage god bakke til snowboard. Ingen kveldskjøring i år. Treng eit møte med eier, Elin Gigstad blir med frå styret i idrettslaget. Kan få med fleire enten foreldre eller frå idr.laget om dei vil.
Styret i idrettslaget oppfordrer til at snowboardgruppa om å sjekke ut om det fins midler å søke på i ulike fond og stiftelser, Støtte til lag og foreninger frå Vestre Slidre sparebank, Dnb, Gjensidigestiftelsen. Eit lysanlegg er kostbart og kan ikkje finansierast av idrettslaget aleine.
Oppfordrer og leiar til å lage ei facebookgruppe for å få med fleire folk
Styret ser veldig positivt på dette initiativet, flott at gruppa får ein ny start.
Leiar: jranlyngstad@hotmail.com      mobil 97419122

Sak 3/13Skal vi « indeksregulere» prisen for offentleg bading frå haust 2013? Styret vedtek at badepris frå haust 2013 blir som før.
Vaksen: 30, Barn: 20, Klippekort barn 150 (10klipp), årskort familie 600
Sak 4/13         Treng vi material- forvaltar i VSIL ? Ja, Gerd Nanti spør Geir Skattebo
Sak 5/13         Klubbutvikling / VSIL i framtida?
·         Ref. frå arbeidsmøte  i forhold til å ansette ein person i delstilling i idrettslaget.  
Arbeidet er så vidt i gang. Framdrift er å ta kontakt med kommuna v rådmann og ordfører.
Leiar fekk eindel innspel frå møtet.

-          Rekneskap / rutiner  -
Forslag frå Ingrid om at kvar gruppe må ha ein økonomiansvarleg som tek seg av bilag og konterer, alle bruker samme kontoplan. Levere bilagsføring til eitt regnskapslag.
Ingrid informerer kasserere i undergruppene før årsmøte/val.                                     

·         Arrangere type lokal idrettsgalla!? Hedre frivillighetsarbeid i idrettslaget.
-       Valfagelever på u-skolen bli med å arrangere? -Blir neppe eit valfag.
-       Arrangemenstkomite?
-       Når på året?
-       Kva kan gjere dette så attraktivt / populært at folk vel å melde seg på?
-       Gratis? Ja
-       Samarbeidspartnera ?
-       Aldersgruppe?
Drøfte dette videre på neste møte
Sak 6/13         Dato for årsmøte 19.mars kl 19.00  møterommet 3.etg.                                                                       
Undergruppene må levere regnskap til Ingrid Øye 4 veker før årsmøtet.
Eventuelt
-Trugeturné: Valdres kultur og naturpark v Ina Syvertsen kan arrangere trugekurs lokalt. Ta kontakt ved interesse. Gerd N. sender ideen til skola.
-Skilting Valdres natur og kulturpark, 25 turer i kvar kommune, 5 av dei trillemål. Ca 20 skilt pr tur +1500 meter klopp i Vestre Slidre. Dugnadsarbeid.
Bruke tid på dette neste møte, alle tenker ut gode mål til fjells og i bygda

Ref. May-Britt Mo


Referat fra styremøte i VSILmåndag 24.sept. kl 18.30
Gerd Nanti Vika Helle , Hege Fosheim, Ingrid Øye, Øyvind Holden, Elisabeth Husby, Reidar Nybakke, Camilla B. Hålien, Finn Helge Lyster
Sakliste:
Sak 23/12     Referat frå styremøte 27. juni 2012
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Søknad om momskompensasjon og lokale aktivitetsmidler.
Er sendt inn, frist 16.aug. Ingrid ringer Kjell Nordåker om mulig feil i beregningene.
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Politiattest
Minner om at ledere i undergrupper må sørge for at trenere viser frem politiattest. Skjema vedlagt

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Treningsdresser
vi prøver igjen, må ha minst 20 dresser.Hege setter opp et tilbud til medlemer, sender ut til gruppeledere. Pris og bilde.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Frivillighetssentralen :
Finn Helge Lyster informerte. Kommunalt drevet, statlig finansiert. Største aktivitet er Plassen. Ellers utkjøring av mat, tilbud til demente, leksehjelp, kvinnegruppe.Ca 75 frivillige. 3 grupper med fysisk aktivitet, trimrom/boccia.
Kva kan idrettslaget bidra med?      
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Treng bøssebærere til tv-aksjon 21.okt.
Melde fra til Marianne Hamre. 2 fra kvar gruppe, ski, turn, trimrom. Ledere i kvar gruppe må skaffe 2 og melde fra til Gerd Nanti raskt.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Kurs, veiledning i fysisk aktivitet

Kva kan Frivilligheitssentralen bidra med?
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Hjelpemannskap til Valdresrittet J<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Økonomi
Medlemskontigent påminning i kva skjer i bygda, liten respons. Vi må ta på oss å kjøre ut giroer og legge i postkasser.
Gerd Nanti kontakter Hamres kontorstøtte for hjelp med navn på giro. Med datofrist. Må være i 2012. Betalingspåminnelse 2012
Gerd tar kontakt med Ingrid Øye for liste over tidligere medlem
NB!Oppklaring av kontigenter; man må være medlem i idrettslaget for å være med i ei undergruppe, og der betaler ein treningsavgift. Gjeld bl.a forsikring. Styremedlem får ingen rabatt eller fritak.
-Grasrotmidler til no: 16000-
- Regnskap; Må ha ein gjennomgang på kva vi gjer med regnskapet. Samarbeide med undergruppene. Bilagsføring kan gjerast i undergruppene, regnskapskontor som fører.
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Valdresrittet
nesten 900 deltakere. Veldig positive tilbakemeldinger.  Må lage ny nettside og flere i arbeidsgruppa. Kalle inn til møte. Fekk aktuelle navn å spørre. Oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Øyvind, Hege, May-Britt. Vi er avhengige av fleire folk i førebuinga. Og mange fleire frivillige rittdagen. Må bedre informasjon til dei frivillige, blir lettare dersom vi blir fleire..
Overskudd ca 150 000, regnskap ikkje avslutta.
Sak 24/12     Betaling for regnskapsføring
Enstemmig enighet om saken
Sak 25/12     Slidre Kulturhus
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Badevakter. Gruppene  setter opp vakter. Skigruppa 41-51, Turn etter jul.
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Livredningskurs no og i januar. Badevakt må ha kurs kvart år. Vi må rekruttere til kurset. Onsdag 10.oktober kl 20.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Treningstider i gymsal – finne tid til friidrettstrening. Jobbe med foreldre/barn
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Mangler spinninginstruktører, aktuelle bes ta kontakt med Marita.
Sak 26/12     Ski : Furukollen – og Svedalen / Vaset
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Arbeid med hoppanlegg  i Furukollen v/ G Heiene. Øyvind informerte, Gudbrand har kontroll. Han kan ta kontakt med Svein Erik dersom han treng bistand med rapportering. Gerd Nanti følger opp.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Arbeid med klubbhus / løypemaskingarasje / aktivitetsarena på  Vaset. Det jobbes nå med gjennomgang av tilbud, byggestart utsatt, mulig påske 2013. Mulig møte uke 40
Sak 27/12     Web side
Elisabeth tar gjerne imot info fra undergruppene – sidene er under utvikling. www.vsil.info


Sak 28/ 12    Handlingsplan
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Er tida moden for å ansette ein person i delstilling i idrettslaget?
Fotballen, løypelaget, hovedlaget, Valdresrittet kan trenge meir ressurser. Mange arbeidstimer. Invitere til arbeidsmøte med desse gruppene+ Finn Helge og Svein Erik i løpet av november. Hente info fra andre sammenlignbare lag.
Dersom dette blir positiv mottatt jobber vi videre med kommuna, invitere ordfører til møte

Eventuelt
-Lederkurs for ungdom 26.-28.oktober Lillehammer 15-19 år. Nokon aktuelle?
-Friidrettsgruppa må betale inn til kretsen for å bli aktivert. Hovedlaget stiller opp dersom friidrettsgruppa. Medlemmer må betale treningsavgift. Kjempefint at denne gruppa er i gang attJGerd Nanti Vika Helle                                             May Britt Gladhaug Mo                     Leiar                                                                 SekretærReferat fra styremøte i VSIL
19.april 2012
Vestre Slidre idrettslag
Hege Fosheim    -møtt                                                                                                                                     May Britt Mo        -møtt                                                                                                                                           Ingrid Øye           -meldt fra                                                                                                                                   Øyvind Holden    -møtt                                                                                                                                    William Holden      -ikke møtt                                                                                                                                              Elisabeth Husby    -møtt                                                                                                                                Gudbrand Heiene  -møtt                                                                                                    
Ski, hopp og snøbrettgruppa:             Inger Strand  / Gudbrand Heiene -møtt                                                                                                           Turngruppa:                                       Camilla Bjone      -møtt                                                                                   Trimgrppa:                                         Marita Stenberg   -møtt                                                                                                                 Sykkelgruppa:                                     ?                                                                                   Handballgruppa:                             Elin Gigstad         -ikke møtt                                                         Orienteringsgruppa:                                  Svein Erik Ski       -møtt                                                             Friidrettsgruppa:                            Anne Lise Husby / Elisabeth Husby - møtt                                                                                                                                                                                                                
Styremøte torsdag 19.april  2012
13/12                            Kort ref frå møtet 8. mars 2012
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Politiattester
Jobbes med, mangler noen. Gjør dette til rutine ved nye trenere
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Medlemskontigent 2012
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Info om framdrift i prosjektet  «Vaset»
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Nytt møte tirsdag 24.april. Håper på byggestart i 2012.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Spis Smart foredrag  i Slidre 12 . april
Gjennomført

14/12         Web – side for VSIL og undergrupper. Elisabeth Husby og Gudbrand Heiene legg fram forslag til side (-r)
                        Elisabeth har laga forslag til blogg, enkelt å administrere
Elisabeth kan prøve å drifte dette som dugnadsjobb. Gruppeledere må sende info til Elisabeth pr. epost, event. kan vi bruke dropbox og dele filer.
                        Kjøpe domenet www.vsil.no, 95 kr.pr år.
                        Gudbrand sitt forslag er laga på Mac, må redigeres på Mac.

                        Vi bestemte at Elisabeth jobber videre med sitt forslag, legge inn litt mer før vi offentliggjør siden, da
                       
15/12         Handlingsplan for VSIL 2012
Kommentarer:
Samarbeid og samordning:  
1.Byttetorg/ Loppemarked, heller Bruktmarked på nettsida, Elisabeth ordner det
2. Treningsdress:
Hege tar med på skiavslutning fredag 20.april. Prøve å få med seg flere til å hjelpe til å hjelpe. Forslag en fra styret i turngruppa og en fra skigruppa., trimgruppa. Trenger og hjelp til å skaffe sponsorer, vil jobbe med det nå så fort som mulig
Hege lager infoskriv og sender på epost til oss.  Legge ut på nettsida etter hvert.
4. Dugnad Klubbhus strykes, overlates til Slidre Røn FK.
5. Klubbkontor – jobbes med. Få bedre oversikt over materiell og dokumenter som er ”rundt omkring”. Her kommer jobben med en materiellforvalter
Rekruttering av trenarar og leiarar
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Skolering – prøve å bidra til økt aktivitet her
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Rutiner vedr.kurs – bruke nettsida, men viktig med personlig kontakt. Bør ha en utdanningskontakt? Tenke litt på saken..
Økonomi
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Badevakt – vanskelig å få tak i vakter. Ansvar. Livredningskurs må være tidlig på  høsten, og info må gå ut til foreldre. En del av livredningskurset kan være håndheving av regler. Oppfordre på ski og turnavslutning til engasjement. Mer krav til dugnadsinnsats!
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Regnskap og budsjett skal leveres 4 veker før årsmøtet
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Vegrydding – gruppene kan søke
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Treningsavgift – distribusjon.
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Sponsoravtaler – har gruppene oversikt? Trenger vi dette punktet?
<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Vakt – bør tilstrebe at vi kan klare å stille vakter til valdresrittet innad i idrettslaget
Vi jobber videre med handlingsplanen på neste møte, vi har her gått gjennom 3 av 6 punkt
Eventuellt
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->idrettskontakt
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->ungdomsmedverknadspris. Kretsen ønsker kandidater. Gruppeledere ser på dette, se på nyhetsbrev fra mars, idrettskretsen.
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->-Idrettshelg, Gerd Nanti og Camilla reiser førstkommende helg. Bra!

-Sykkelgruppa – kontaktinfo leveres kretsen. Gerd Nanti kontakter Frank for videre framdrift. Møte med interimstyret og hovedstyret så snart som mulig.
-Ønske fra Marita om gruppe for dei som ikkje engasjerer seg i idretten pr. i dag, lavterskeltilbud. Slåball, ballbinge. Hvordan gå fram med dette? Tenke litt på saken. Dette er litt av tanken bak sykkelgruppa, ikke fokus på konkurranser

.
Gerd Nanti Vika Helle                                     May Britt Gladhaug Mo                                                                                           Leiiar                                                                Sekretær

Referat fra styremøte I VSIL                                                           på «møterom» 2 etg. ved gymsal.                                                   Måndag 6. februar 2012  kl 19.30 

Hege Fosheim  - møtt                                                                                                     
Ingrid Øye     - møtt                                                                                                             
William Holden  -  møtt                                                                                                        
May Britt Gladhaug Mo  - møtt                                                                                             
Øyvind Holden        -   meldt frafall                                                                                   
Gudbrand Heiene    -  meldt frafall                                                                                  
 Elisabeth Husby      -  møtt   

Sakliste:
Sak 1/12        Referat frå styremøte 29. november 2011
-samarbeid med fysakkoordinator, Gerd Nanti har prøvd å få kontakt. Tanker om å jobbe for å engasjere ungdom, i styret og som trenere. Trenerkurs i kretsen til høsten, viktig å få med noen på det
-andre saker er fulgt opp
Sak 2/12        Andre referatsaker
·       Nytt frå Opplandsidretten brev 4 /11:
-Undgommens ol, idrettsråd, klubbutvikling, momskompensasjon (17716 kr til VSIL, idrettsregistrering (er i orden i VSIL), politiattest (må følges opp), Ungdomskurs (må følges opp)  
·       Idrettspris 2011 – gikk til turngruppa
·       Idrettsregistrering utført innan 31.01.12. - ok
·       Politiattest: Må være i orden før årsmøte, undergruppene må sjekke at dette er i orden med sine trenere, se vedlagt link for informasjon
·       Brønnøysundregisterene - oppdatert
·       Treningsdresser – Hege jobber med saken og får hjelp av sin søster Heidi,  vester er under utarbeiding.
Bilde av Kva skjer i bygda, henge opp bilder på kulturhuset, salgskveld. Ta med info på giro på medlemskontigent
·       Frivillighetssentralen : Finn Helge Lyster
·       Idrettsrådet

Sak 3/12        Økonomi – Diskusjon korleis auke inntektene.
·       Momskompensasjon 17716,- for 2011
·       Medlemskontigent  2011:
Reduksjon fra 2010, vi må jobbe for å få opp igjen dette.
Elin Gigstad lager forslag til giro. Må få med navn, fødselsår, telefon, epost
Dele ut giroer til medlem i de ulike gruppene, skigruppa og turngruppa har medlemslister, sende ut på e-post til medlem av disse gruppene
William og Lars MW ordner alfabetisk med all info, Ingrid leverer liste

Vurdere sak til årsmøte om økning i kontingent fra 2013, 200 for enkeltmedlem, 400 for familie

Informasjon med kontonummer inn i Kva skjer i bygda før 15.mars

·       Grasrotmidler 2011 – få med på medlemskontigentgiro, og i butikker
·       Fordeling av kommunalt tilskot og aktivitetsmidler via idrettsrådet
·       Sponsoravtale med Valdres motor og bilskade 3000,-
·       Badevaktpengar 2010+2011   Ski 26000,-   Turn: 15000,-
kr 41 553 til sammen
*          Økonomi – må ha en gjennomgang på forsikringer, Ingrid sjekker
Sak 4/12        Slidre Kulturhus
·        Badevakter. Gruppene har utfordring med å skaffe nok badevakter.
Idemyldring på kva som kan lette dette arbeidet neste år.

Konklusjon: Det går!


Sak 5/12        Ski – Eggeåsen – Furukollen – Svedalen / Vaset
·        «Ny» løypemaskin på plass, «ny»garasje også på Eggeåsen. Flytting og bygging  av garasje har kosta ski-gruppa rundt       100. 000 kr. Er det noko støtte å få frå hovedlaget?

Vurdere dette etter årsmøte, når reknskapet er klart

Tips – spør lokale bedrifter om støtte mot reklameskilt

·        Arbeid med hoppanlegg og aktivitet i Furukollen –
Gudbrand har kontroll, jobbes til våren

·        Flytting av lysløype frå Svedalen til Vaset.

Lysløypa i Svedalen bør bestå, men det bør jobbes for å lage ei rundløype for de yngste,
Svein Erik er engasjert, jobber med utbygging av stadion, garderobe/garasje.
Forslag om å søke på Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, Gerd Nanti og Svein Erik.
Sak 6/12        Årsmøte
·        Tidspunkt: 26.mars 19.30
·        Stad: 3.etg Kommunehuset
·        Avisa Valdres: annonse no og påminning. Sponsing Fosh.sag?
·        Servering – bestille på kafeen til 10.klasse, MayB ansvar
·        På val: Hege, May-Britt, William, Gudbrand, Elin Gigstad (vara) Mette Follinglo(vara)
·        Gerd Nanti kontakter valnemda (Liv Stokkebryn, Geir Skattebo, Svein Erik Ski(Liv er på valg))Sak 7/ 12       Valdresrittet
·        VSIL arrangerte torsdag 26. januar  informasjons  møtet ang. oppstart av eige sykkelgruppe i laget.                                               Bjørn Olav Søndrol frå Oppland Idrettskrets deltok på møtet.               12 interesserte møtte opp. Det vart sett ned eit interimstyre på 3 peronar. Desse skal legge fram forslag til oppstart av sykkel gruppe i VSIL på årsmøte i mars.
·        Rittet blir i år : 21.juli
·        Samarbeidspartnarar?
·        Søkt om seedingstatus til Birkebeinerrittet, blir avgjort i nærmeste fremtid.

Sak 8/12        Eventuelt
-Viktig at kontaktinformasjon på styremedlem/ gruppeledre blir oppdatert. Glipp i epostlista i år…
-Idrettsforbundet arrangerer ”Spis smart” foredrag, er bestillt spesiellt for 10.klasse. (Sunn jenteidrett)
- Vestre Slidre IL på nettet? Elisabeth undersøker om hjemmeside. Har idrettsforbundet støtteprogram for å lage hjemmeside,” klubben online.no ” kan utvikles?
-Friidrettsgruppa, viktig å jobbe med framover

Gerd Nanti Vika Helle                                          May Britt Gladhaug Mo
Leiar                                                                        Sekretær                                   REFERAT FRA STYREMØTER 2013/2014:

Vestre Slidre idrettslag
Referat styremøte i VSIL 21. januar 2014

Hege Fosheim, Ingrid Øye, Gerd Nanti VH,  May-Britt Mo, Gudbrand Heiene, Elisabeth Husby
Ingebjørg Moe info sak 36/13

Sak 34/13      Kort referat frå styremøte 29. oktober 2013        
Treningsdresser: bestillt, levering veke 7.
Sak 35/13      Gruppene:
Skigruppa: Skirenn i Svedalen? Kan legge inn info på nettsida vår, Inger får tilgang til å legge inn.
Valdresrittet: Møte med representanter frå undergruppene/frivillige 10.februar kl 20
Sak 36/13     Info  om Spørre-skjema  à Trivsel og Helse
Oppland fylke, levekårsundersøking.  Må leveres ut, helst  ”i handa”. Må sikre at det blir svart på.  Svarer kan sendes i posten, leveres på kommunehuset eller vi må hente det att dersom dei ikkje får levert på anna måte. Dersom ein ikkje treffer folk heime, legges det i postkassa med navn på.  Frist 14.februar.
Vi får 10 kr pr skjema
Gerd Nanti får med William og Rune på å fordele ”roder”, vi starta litt. Alle som fekk listene på møtet kan melde tilbake til Gerd Nanti navn dei kan levere til
Sak 37/13     Medlemskontingent   2014 . Utkjøring
Sak 38/13      Årsmøte: 25.mars
Undergruppene må levere regnskap til Slidre regnskapslag, sjå epost frå Ingrid Øye. Gerd Nanti/ Ingrid sjekker med frister regnskapslaget. Gerd Nanti informerer valnemda.
Sak 39/13     Sletting av rettighet til fordel for Røn idrettslag Gnr.85, brn. 2 V. Slidre
                        Orientering frå Gerd Nanti    
Event:             Sponsor, sjekk Vestre Slidre sparebank. Ingrid sjekker om vi har fått sponsorpenger for 2013, tar event. kontakt med banken.

Gerd Nanti Vika Helle                                       May- Britt Gladhaug Mo                                                    Leiar                                                                     Sekretær


Vestre Slidre idrettslag
styremøte i VSIL 3. etg  Slidretun,  4. mars 2014
Gerd Nanti Vika Helle, Ingrid Øye,  Marit Rognås(turngruppa) Svein Erik Ski, May-Britt G Mo, Gudbrand Heiene, Elin Gigstad, Elisabeth Husby, Hege Fosheim

Sakliste:
Sak 40/13      Kort referat frå styremøte 21. januar  2014 
                        Levekårsundersøking utført!
                        Medlemskontigent delt ut, legges og ut på Facebooksida vår.
                        Sponsorstøtte fra Vestre Slidre sparebank betales rett til undergruppene. Halde fram med det.                                                                         
Sak 41/13      Prosjekt Vaset stadion nærmar seg innspurt. Informasjon om status quo V/Svein Erik Ski:
                        Garasje i bruk gjennom vinteren. Garderobedelen med møterom og rennkontor, montering av inventar som vasker, toalett står att. Bedt om tilbud på inventar frå Falken trevare og bruke overføring fra Valdresrittet 2012 til det. (kr. 25000) Klart til bruk i løpet av mars. Finne ei ordning for bruk, idrettslaget må ta dette opp videre. Forslag om åpne toalett. Lagt opp til å kunne bruke nøkkelkort, men i første omgang vanlige nøkler. Fleire innspel frå styringsgruppa om korleis vi kan organisere bruken.
                        Dugnadsbehov utover våren, beis utvendig og innvendig. Styringsgruppa organiserer dugnad.
                       
Sak 42/13     Sal av reklameskilt ved Vaset Ski- og Sykkelstadion
Gudbrand formulerer eitt nytt forslag til pkt 1.og 2. Gerd Nanti sender til Øyvind Holden med kommentar.
                                    
Sak 43/13     Material-forvalterar,  Geir Skattebo og Jon Terje Rying har starta med å
                        lage lister over utstyr
Sak 44/13      Tur- app for Valdres: Kva turmål skal vi prioritere å få med fyrst.?
                        Idemyldring                                                                                                                                            

Eventuelt:
*Vasetpilken Skjærtorsdag: Turngruppa? Marit tek med saken tilbake og dei finn ut om dei tek det på seg.
*Skiløyper i byggefeltet, tatt opp med grendelaget. Gerd Nanti tek kontakt med grendelaget.
*Skøytebane;  Gerd N oppfordre kommuna til å ordne skøytebane!
*Talentstipend: Gerd N. Sende ut til aktuelle medlem. Henge opp på trimrommet. (+sende til Gudbrand på epost)
*Gamal avtale om at hovedlaget tek driftsutgifter på tråkkemaskin og får inntekter på parkering Eggeåsen. Forslag frå Ingrid Øye: Må endres til at skigruppa får ein fast sum frå hovedlaget. Ved meirutgift dekkes det. Styret støtter dette. Gerd Nanti har fullmakt til å følge denne saken og tek det opp med skigruppa.
*Ingrid rydder fortsatt i kontoer……
* Forslag frå styret til årsmøtesak: Godtgjering til leder i idrettslaget kr  6000.
*Gerd Nanti tek kontakt med Svein Erik Ski i forb. med rekruttering til nytt styre. Forslag til kasserer, sekretær, medlemsansvarlig.
Gerd Nanti Vika Helle                                       May- Britt Gladhaug Mo                                                    Leiar                                                                     Sekretær
Her kan du lese om hvordan VSIL ble grunnlagt
HISTORIKK: