søndag 4. mars 2012

Saksliste styremøter
Innkalling til styremøte i VSIL                                                           Stad: 3. etg Slidretun                                                                                 Tid: Tysdag 20. november 2012  klokka 20.00

Gerd Nanti Vika Helle                                                        Gruppeleiarar: Inger Strand        
Hege Fosheim                                                                                              Camilla Bjone Hålien                                                                                                                                     Mai Britt Gladhaug Mo                                                                                Marita Stenberg                                                                                                            Ingrid Øye                                                                                                      Svei Erik Ski                                                                                                                          William Holden                                                                                                                       
Øyvind Holden                                                                                                                   
Gudbrand Heiene                                                                                                                 
Elisabeth Husby      
                                                                                         
Sakliste:
Sak 29/12     Kort referat frå styremøte 24. september 2012

Sak 30/12     Hopp : Furukollen nærmiljøanlegg ferdigstilt
                     Snowboardklubben – snowboardpark i familie bakken i Vaset Skiheiser ?

Sak 31/12     « De unges arena» et utviklingsprogram som vil gagne
                      oppvekstmiljøet i Vestre Slidre. Innspill frå Kulturskulen v/ G Heiene
Har idrettslaget / turngruppa lyst til å bli med på dette utviklings-programmet ?  Hilde Rogn- Hamre frå turngruppa blir bedt med på møtet for å diskutere dette.
Sak 32/12     Web side
·      Elisabeth Husby informerer og viser korleis sida virkar så langt.

Sak 33/12     Handlingsplan
·      Er tida moden for å ansette ein person i delstilling i idrettslaget?
·      Noko forslag til kva vi kan gjere for å skape meir blest om og samhold i «heile» idrettslaget ?

Sak 34/12     Bading
·      Badevakter vårsesongen?
·      Skal prisen justerast på offentleg bading frå neste haust?
Sak 35/12     Krav om regulering av festeavgift / leie.
Avg.nr 165-21, Vestre Slidre prestegard,Gnr.44 Bnr1

Eventuelt


Gerd Nanti Vika Helle                                           Mai Britt Gladhaug Mo                     
Leiiar                                                                 SekretærInnkalling til styremøte måndag 5.mars 2012

Sak. 1   Informasjon om Ski- Sykkel-/ Klubbhus -prosjektet på Vaset.                                                               
            VSIL må ha ei uttale om dette som skal leggast ved søknad om tippemiddlar.         
            S. E. Ski  er leigd inn for å  skrive søknader og drive prosjektet framover.
Sak. 2   Årskontigent for 2013. Styret legg fram eit / fleire forslag til årsmøtet.
Sak. 3   Politiattester
Sak. 4   Web - side for VSIL og undergrupper.
Sak. 5   Eventuelt


Innkalling til styremøte I VSIL                                                           på «møterom» 2 etg. ved gymsal.                                                   Måndag 6. februar 2012  kl 19.30 

Hege Fosheim                                                                                                        
Ingrid Øye                                                                                                                  
William Holden                                                                                                           
Mai Britt Gladhaug Mo                                                                                                
Øyvind Holden                                                                                                 
Gudbrand Heiene                                                                                            
Elisabeth Husby     
Gruppeleiarar møter dersom de har anledning.                                                                                             

Sakliste:
Sak 1/12        Referat frå styremøte 29. november 2011
Sak 2/12        Andre referatsaker
·       Nytt frå Opplandsidretten brev 4 /11
·       Idrettspris 2011
·       Idrettsregistrering utført innan 31.01.12.
·       Politiattest
·       Brønnøysundregisterene
·       Treningsdresser
·       Frivillighetssentralen : Finn Helge Lyster
·       Idrettsrådet

Sak 3/12        Økonomi – Diskusjon korleis auke inntektene.
·       Momskompensasjon
·       Medlemskontigent  2011
·       Grasrotmidler 2011
·       Fordeling av kommunalt tilskot og aktivitetsmidler via idrettsrådet
·       Sponsoravtale med Valdres motor og bilskade
·       Badevaktpengar    Ski ……………….   Turn …………………..


Sak 4/12        Slidre Kulturhus
·        Badevakter. Gruppene har utfordring med å skaffe nok badevakter.
Idemyldring på kva som kan lette dette arbeidet neste år.

Sak 5/12        Ski – Eggeåsen – Furukollen – Svedalen / Vaset
·        «Ny» løypemaskin på plass, «ny»garasje også på Eggeåsen. Flytting og bygging  av garasje har kosta ski-gruppa rundt       100. 000 kr. Er det noko støtte å få frå hovedlaget?
·        Arbeid med hoppanlegg og aktivitet i Furukollen
·        Flytting av lysløype frå Svedalen til Vaset.

Sak 6/12        Årsmøte
·        Tidspunkt
·        Stad
·        Avisa Valdres:
·        Servering
·        På val:
·         
Sak 7/ 12       Valdresrittet
·        VSIL arrangerte torsdag 26. januar  informasjons  møtet ang. oppstart av eige sykkelgruppe i laget.                                               Bjørn Olav Søndrol frå Oppland Idrettskrets deltok på møtet.               12 interesserte møtte opp. Det vart sett ned eit interimstyre på 3 peronar. Desse skal legge fram forslag til oppstart av sykkel gruppe i VSIL på årsmøte i mars.
·        Rittet blir i år :
·        Samarbeidspartnarar?

Sak 8/12        Eventuelt


Gerd Nanti Vika Helle                                             Mai Britt Gladhaug Mo                     
Leiar                                                                        Sekretær


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar